بازی ایرانی سهامداران

بازی ایرانی سهامداران

بازی رومیزی سهامداران یک بازی منحصربفرد طراحی شده ایرانی می‌باشد.
تعداد بازیکنان : 2 الی 4 نفر
زمان بازی :‌30 – 45 دقیقه
سن بازیکنان : 12 سال به بالا
محصولی از گروه بارانگار

اطلاعات بیشتر

نو

249,000 تومان

- +

انتخاب برای مقایسه

 
اطلاعات بیشتر

بازی ایرانی سهامداران

در این بازی خانوادگی-اقتصادی، هر بازیکن تلاش می‌کند با خرید و فروش بلوک‌های سهام و تبدیل سهام به کالا و استفاده از اطلاعات محرمانه‌ای که در اختیار دارد، بیشترین درآمد را از نوسانات ارزش سهام شرکت‌ها بدست بیاورد. مکانیزم اصلی بازی که بر اساس جاگذاری توکن‌های اتفاقات است بسیار تمیز طراحی شده و در کنار آن یکی دیگر از جذابیت‌های این بازی امکان مذاکره و داد و ستد با دیگر بازیکنان است که با توجه به اطلاعاتی که هر بازیکن از تغییرات سهام در آینده دارد بعد جالبی به خود گرفته است.

بورس اوراق بهادار
فعالیت اقتصادی، یکی از اساسیترین اموری است که در همه جوامع مورد توجه قرار میگیرد. گروهی از مردم دارای پول، سرمایه و یا پسانداز هستند اما نمیتوانند از آن بهرهبرداری نمایند. گروهی دیگر هم توانایی انجام فعالیت اقتصادی را دارند اما سرمایه و پول کافی برای این امر دراختیار ندارند.
کار اصلی «بورس اوراق بهادار» این است که زمینهی مناسبی فراهم کند تا این دو گروه بهصورت قانونی در یک فعالیت اقتصادی شریک و علاوه بر تامین نیازهای یکدیگر از منفعت و سود این فعالیت بهرهمند گردند.
در این فرایند به نسبت پولی که سرمایهگزاران به سرمایهپذیران پرداخت میکنند از فعالیت اقتصادی آنها «سهم» میگیرند.
این «سهم»ها قابل خرید و فروش هستند و ممکن است درطول زمان ارزش آنها دچار نوسان شود. سرمایهپذیرها نیز سود حاصل از فعالیتهای اقتصادی را با «سهامداران» تقسیم مینمایند.
درواقع سهمی که هر فرد در اختیار دارد هم دارای ارزش ریالی بوده و قابلیت نقدشوندگی دارد و هم در زمانهای مختلف به دارنده آن سود تعلق میگیرد.
آنچه ذکر شد اساس بازی رومیزی «سهامداران» است که توسط مجموعه «بارانِگار» طراحی و تولید شدهاست.

داستانبازیرومیزی سهامداران
«سهامداران» دنیای بورسبازان بزرگ است. کسانیکه ریسک میکنند و در شرایط مختلف بازار، اقدام به خرید و فروش «سهم» نموده و در مذاکره با سایر سهامدارن و استفاده از شرایط مختلف، بهتر عمل میکنند.
در این بازی گاهی اخباری منتشر میشود که ممکن است تاثیر آن در بازار به نفع یا ضرر شما باشد. اما باید تا آخر بازی صبر کنید و ببینید کدام بازیکن توانسته نتیجه بهتری از مذاکرات و داد و ستدها بگیرد و در التهاب بازار سرمایه کمترین ضررها را ببیند.
«سهامداران» یک بازی ایرانی است که برای۲ تا ۴نفر طراحی شده و رده سنی آن بالای ۱۲سال برآورد شدهاست.
تمام مراحل تولید محصول در مجموعه «بارانِگار» بهانجام رسیدهاست. این بازی در شورای نظارتبراسباببازی ثبت و حق استفاده از کلیه منافع آن برای طراح محفوظ میباشد.

اجزای بازی سهامداران
صفحه بازی
صفحه ششضلعی بازی بهگونهای طراحیشده که در پنج ضلع آن، شرکتهایی قراردارند که «سهام» آنها دراختیار بازیکنان است. ضلع ششم هم برای قراردادن کارتهای اضافی و همچنین توکنهای افزایش سرمایه درنظر گرفته شدهاست.
محوطه هرشرکت از 10تا48 شمارهگذاری شده و هرعدد یک پله محسوب میشود. این اعداد نمایشدهنده ارزش سهام آن شرکت در هرلحظه از بازی هستند. درواقع حرکت اشارهگرها () روی این پلههای اعداد، نوسان قیمت سهام را نشان میدهد. این قسمت از صفحه بازی «نمایشگرقیمتسهام» نامدارد.
توجه: قیمت سهام شرکتها نمیتواند کمتراز10یا بیشتراز 48باشد.
در قسمت روشنتر محوطه شرکتها، فاصله هر دو پله یک رقماست ولی هرچه به سمت مرکز صفحه میرویم فاصله پلهها بیشتر میشود. بعنوان مثال اگر قیمت سهام شرکتی از 11 یک پله صعود کند به ۱۲ میرسد ولی اگر قیمت سهام همان شرکت 36باشد و یک پله صعود کند به 40خواهد رسید.
در مقابل بعضی از اعداد، علامت وجود دارد که نشان میدهد قیمت سهام آن شرکت در شروع بازی چقدر است.

در حاشیه صفحهبازی دایرههای براقی وجود دارند که از 1 تا 30 شمارهگذاری شدهاند. درطول بازی این دایرهها به ترتیب توسط بازیکنان توکنگذاری میشود. درحالت ۴نفره هربازیکن ۷دایره را پر میکند. بنابراین قبل از شروع بازی ۲دایره توسط توکنهای مخصوص پر میشوند تا همه بازیکنان دارای فرصت مساوی باشند.

کارت حساب بانک
در شروع بازی «سهامداران» به هر بازیکن بجای پول نقد یک «کارتحساببانک» واگذار میشود.
هرگاه بین بازیکنان خرید و فروش سهام صورت گرفت، خریدار بجای پرداخت بهای سهام، مبلغ آن را از «کارتحساببانک» کسر و فروشنده همان مبلغ را به «کارتحساببانک» خود اضافه میکند.
توجه: ابتدای بازی هربازیکن در «کارتحساببانک» خود معادل 80 پول نقد دارد. برای نشاندادن این موجودی باید سه اشارهگر () روی اعداد ۰و80و000 قرار بگیرند.

این کارت دارای ۳ستون یکان، دهگان و صدگان بوده و روش استفاده، در پشت کارت به طور کامل توضیح داده شدهاست.
مثال: بازیکنی ژتون سهام خود به ارزش 18 را به بازیکن دیگری میفروشد. در این صورت اشارهگر () ستون یکان فروشنده از صفر به 8 و اشارهگر () ستون دهگان فروشنده از 80 به 90 منتقل خواهد شد. به همین شکل مبلغ سهام از کارت حساب خریدار کسرمیشود.

ممکن است در طول بازی بازیکنان مجبور شوند بابت سهامی که دراختیار دارند مالیات بپردازد. در این صورت مبلغ مالیات از «کارتحساببانک» آنها کسر میگردد و برعکس اگر شرکتی به سهامداران خود سود بدهد، معادل مبلغ سود به «کارتحساببانک» هر یک از سهامداران آن شرکت اضافه خواهد شد.
پایین «کارتحساببانک» تصویری وجود دارد که نشان میدهد در شروع بازی چه ژتونهای سهامی به بازیکن تعلق میگیرد.

ارزش مجموع ژتونهای هرکارت با توجه به قیمت سهام در شروع بازی، معادل 160 میباشد یعنی چهار «کارتحساببانک» درابتدای بازی دارای ارزش یکسان هستند.
کـــارتخبـــر
در بازی «سهامداران» 25 کارت خبر وجود دارد که 15 کارت در بازار سرمایه ایجاد التهاب میکنند و 10کارت دیگر برای مداخله در بورس و مربوط به سهامدار اصلی شرکتها هستند.
سایربازیکنان از کارتهای خبر دست شما بیاطلاع هستند. از آنجا که بازی برپایه مذاکره جریان دارد، شما میتوانید دراستفاده از کارتهای دست خود هم با رقیبان مذاکرهکنید.
کارتهای خبری که در بازار ایجاد التهاب میکنند، روی سهام چند شرکت تاثیر میگذارند و فقط در نوبت بازیکن امکان استفاده شدن دارند.
وقتی بازیکنی درنوبتش توکن را درحاشیه صفحه بازی قرار داد باید بلافاصله یکی از این کارتهای دست خود را استفاده و تاثیر آن را روی «نمایشگرقیمتسهام» صفحه بازی انجام دهد.

مثال: اگر بازیکن کارت فوق را بخواند، اشارهگر() معادن ۲پله به پایین، اشارهگر() شیلات 4پله به بالا، اشارهگر() پتروشیمی ۲پله به پایین و اشارهگر() داروسازی 1 پله به بالا حرکت داده میشود.
توجه: اگر دستبازیکن ازاین نوعکارت خالیباشد نوبت او رد میشود.

نوع دوم کارتهای خبر جهت مداخله در بورس است و فقط توسط بازیکنی استفاده میشود که سهامدار اصلی شرکت باشد، یعنی بیشترین تعداد ژتون سهام آن شرکت را در اختیار داشته باشد.

مثال: سهامدار اصلی شیلات کارت فوق را در اختیار دارد. درطول بازی اگر قرارباشد سهام شیلات سقوط کند، او میتواند این کارت را رو کند وجلوی سقوط قیمت سهام شیلات را بگیرد.
اگر کارت مداخلهدربورس یکشرکت را دارید ولی سهامدار اصلی آن نیستید، میتوانید درمذاکره با سایر بازیکنان برای خرید آن سهام تلاش کنید تا تبدیل به سهامدار اصلی شوید.
توجه1: این نوع کارت در هرلحظه از بازی وفقط یکبار قابل استفاده است.
توجه2: اگرچندبازیکن بیشترین ژتون سهام یک شرکت را داشتهباشند همه آنها سهامدار اصلی محسوب میشوند.

ژتــون سهـام
هر ژتون نشاندهنده مقدار مشخصی از سهام یک شرکت است.
در شروع بازی و باتوجه به «کارتحساببانک» بههربازیکن تعدادی ژتونسهام داده میشود و آنان سهامدار هر پنج شرکت میشوند.
خریدوفروش ژتون سهام اجباری نیست ولی از لحظه شروع بازی تا زمانی که آخرین دایره صفحه بازی پُر شود بازیکنان میتوانند برای دادوستد آنها مذاکره و درصورت توافق ژتونها را معامله کنند.


توجه: ژتون سهام نباید کمتر از10یا بیشتر از 48 خریدوفروش شود.

درواقع ژتونهای سهام اصلیترین موضوعی هستند که بین بازیکنان دادوستد میشوند. قیمت هر ژتون در شروع، روی صفحه بازی مشخص است و در طول بازی بارها دچار نوسان خواهدشد.
ژتونهای سهام علاوهبر اینکه قابل خریدوفروش هستند، ممکن است در طول بازی سود یا مالیات هم به دارندگان آنها تعلق بگیرد.

مثال: یکی از بازیکنان توکن (سود) را در حاشیه شرکت داروسازی قرار دادهاست. در این لحظه هر بازیکنی که سهام داروسازی را دردست دارد بازای هر ژتونسهام 10 به «کارتحساببانک» خود اضافه میکند. بنابراین اگر شما ۳توکن داروسازی دارید باید 10×3 یعنی 30 به بانک خود اضافه کنید. گاهی هم توکن (مالیات)درحاشیه یک شرکت قرار میگیرد و سهامداران آن شرکت بابت هر ژتونسهام ۱۰ از «کارتحساببانک» خود کسر میکنند.

قیمت واقعی هر ژتون سهام در لحظههای مختلف بازی توسط اشارهگر() روی «نمایشگرقیمتسهام» صفحه بازی مشخص میشود.

اگرچه در پایان بازی و هنگام شمارش داراییها، قیمت واقعی سهام محاسبه میگردد اما درجریان بازی ممکن است درمذاکره با سایرین، سهام آنها را بالاتر از قیمت واقعی بخرید و یا اگر در مورد سقوط ارزش سهام یک شرکت احساس خطر کردید، سهام آن را پایینتر از قیمت واقعی بفروشید.
ژتونمحصول
هرکدام از این ژتونهای مربعشکل، نشان دهنده یک قسمت از محصولات شرکت و دارای ارزشهای متفاوتی هستند.


برای بدست آوردن ژتون محصول، باید در نوبت خود معادل یا بیشتر از قیمت آن (90-100-120)، ژتون سهام (همان شرکت) را بدهید و از بازی خارج کنید. ممکن است شما قصد داشته باشید چند ژتون محصول یک شرکت را بخرید. در اینصورت ارزش همه آنها را محاسبه و معادل یا بیشتر از آن، ژتون سهام از بازی خارج کنید.
ژتونهای سهامی که بابت محصول میدهید دیگر بازگردانده نمیشوند.

مثال: فرض کنیم قیمت سهام شرکت «معادن» به 44 رسیدهاست و شما 3 ژتون سهام این شرکت را در اختیار دارید. حال میتوانید درصورت تمایل ۳ ژتون سهام «معادن» را از بازی خارج و یک ژتون محصول شرکت «معادن» به ارزش 120 بدست آورید.

مزیت ژتون محصول این است که کاهش قیمت سهام، تاثیری در ارزش آن نمیگذارد. البته بهتر است زمانی ژتون محصول شرکت را با سهام معاوضه کنید که قیمت سهام آن شرکت 40 یا بالاتر باشد تا بتوانید با خارج کردن تعداد کمی ژتون سهام ازبازی، یک ژتون محصول بهدست آورید.

بدست آوردن ژتون محصول همیشه به نفع بازیکنان نیست. فرض کنیم قیمت سهام یک شرکت 40 است و شما با خارج کردن 3 ژتون سهام آن شرکت از بازی یک ژتون محصول به ارزش 120 در اختیار میگیرد. اگر در ادامه بازی ارزش سهام آن شرکت افزایش پیدا کند و مثلا به 48 برسد، هر سهمی که شما از دست خود خارج کردهاید ۸ واحد گرانتر شده ولی ارزش محصول شما تغییری نخواهد کرد.
توجه: اگر ارزش ژتون سهامی که از بازی خارج میکنید بیشتر از یک ژتون محصول باشد، پولی به شما عودت نمیشود.


تـوکــنهـا و قابلیت آنها
توکنها توسط بازیکنان از کیسه زردرنگ خارج و در حاشیه صفحه بازی قرار میگیرند و بلافاصله قابلیت آنها در بازی انجام میشود.

درحاشیه صفحهبازی دایرههای براقی وجود دارد که از 1 تا 30 شمارهگذاری شدهاند. وقتی اولین بازیکن توکنی را از کیسه زرد خارج کرد، میتواند آن را روی دایره 1 حاشیه صفحه گذاشته و قابلیتش را انجام دهد یا توکن را به کیسه برگرداند تا دومین شانس خود را با خارج کردن توکن از کیسه امتحان کند. اکنون توکن جدید دایره شماره 1 را پر خواهد کرد. بازیکن بعدی دایره شماره 2 را پُر میکند و به همین شکل بازی پیش میرود تا دایره 30 پُر شود.
بازیکن درنوبت خود میتواند حداکثر دوبار و هربار یک توکن از کیسه زرد خارج نماید. زمانی که یک توکن بیرون از کیسه است و هنوز قابلیتش انجام نشده، سهامی مبادله یا خرید و فروش نمیشود.
وجود توکنها به بازیکنان فرصت مساوی میدهد تا جریان بازی را پیش ببرند. مثلا در بازی 3نفره هر بازیکن 10بار میتواند توکن در حاشیه شرکتهای مختلف قرار داده و قابلیت آنها را انجام دهد.
برای اینکه درحالت ۴نفره هم تعادل برقرار شود، قبل از شروع بازی بهصورت تصادفی دو توکن مخصوص بازی 4نفره روی دایرههای براقی که مربوط به یک شرکت نیستند قرار میگیرد.
طبیعی است که بعد از آن هیچ بازیکنی توکن خود را روی این دو دایره قرار نخواهد داد.
بعضی از توکنها قیمت سهام یک شرکت را تغییر میدهند و بعضی دیگر به بازیکن اجازه میدهند که یکی از کارتهای خبر دست خود را استفاده و تاثیر آن در شرایط بازی را انجام دهد.
قبل از شروع بازی همهی 68 توکن را در کیسه زرد بریزید و کیسه را خوب تکان دهید تا توکنها کاملا مخلوط شوند.
توجه1: بعضی از توکنها دو روی متفاوت دارند و بازیکن میتواند انتخاب کند که کدام طرف توکن را استفاده نماید.
توجه2: بجز توکنهای کارت خبر() مابقی توکنها روی شرکتی تاثیر میگذارند که در حاشیه آنشرکت قرار دارند.
توجه3: توکنهای مربوط به کارت خبر() مانند سایر توکنها اولین دایره براق خالی را پر میکنند.

قابلیت توکن «صعود قیمت سهام»
هرگاه توکن صعود قیمت سهام در حاشیه یک شرکت قرار گیرد قیمت سهام آن شرکت 2،1یا 3پله افزایش پیدا میکند.
مثال: در شروع بازی اولین بازیکن توکن را از کیسه زرد خارج میکند و آن را روی دایره براق شماره ۱ قرار میدهد. در این حالت قیمت سهام پتروشیمی دو پله صعود و اشارهگر() پتروشیمی از 14 به 18 منتقل شود.

قابلیت توکن «سقوط قیمت سهام»
هرگاه توکن سقوط قیمت سهام در حاشیه یک شرکت قرار گیرد قیمت سهام آن شرکت 2،1یا 3پله کاهش مییابد.
مثال: اگر در حالت قبل توکن از کیسه خارج شده بود آنگاه قیمت سهام پتروشیمی 3پله سقوط میکرد و اشارهگر() پتروشیمی از 14 به 11 منتقل میشد.

قابلیت توکن «استفاده از کارت خبر»
اگر بازیکنی توکن را در حاشیه صفحه بازی قرار دهد باید یکی از کارتهای خبر دست خود را استفاده کند. دراین حالت کارتی قابل استفاده است که در بازار ایجاد التهاب مینماید(رجوعشودبهتوضیح کارتها). معمولا بازیکن در این شرایط کارتخبری انتخاب میکند که شرایط بازی را به نفع او تغییر دهد.
کارتهای خبر بعد از خواندهشدن از بازی خارج میشوند.

قابلیت توکن «بدست آوردن کارت خبر»
وقتی بازیکنی توکن را از کیسه خارج و در حاشیه صفحه بازی قرار میدهد یعنی میخواهد بجای استفاده از کارتهای دست خود، یک کارت خبر جدید از دسته کارتهای کنار به دست خود اضافه کند. این کارت جدید در نوبتهای بعدی بازیکن و درصورتی که او بتواند توکن را از کیسه خارج کند قابل استفاده است.

قابلیت توکن «سود سهام»
وقتی بازیکنی یکی از توکنهای سودسهام را از کیسه خارج و در حاشیه یک شرکت قرار میدهد، آن شرکت به همه سهامداران، بازای هر ژتون سهامی که دارند معادل 5 یا 10 سود پرداخت میکند.
مثال: یکی از بازیکنان توکن را از کیسه زرد خارج و در حاشیه شرکت خودروسازی قرار میدهد. در این حالت بازیکنی که یک ژتون سهام خودروسازی دارد، 10 و بازیکنی 3 ژتون سهام خودروسازی دارد 30 بحساب کارت بانک خود اضافه میکند.

قابلیت توکن «مالیات سهام»
قرارگرفتن این توکن در حاشیه یک شرکت روی صفحه بازی یعنی همه سهامداران آن شرکت باید بابت هر ژتون سهامی که دارند 5 یا 10 مالیات بپردازند.
مثال: اگر در مثال فوق بجای توکنسودسهام توکن درحاشیه شرکت قرار گیرد، بازیکنی که 1 ژتون سهام خودروسازی دارد10 و بازیکنی که۳ ژتونسهام آن را دارد 30 از کارت حسابخود کم میکند.

قابلیت توکن «افزایشسرمایه»
افزایشسرمایه بهمعنی ورود ژتونهایجدیدسهامبهبازیاست.
اگر بازیکنی در نوبت خود این توکن را از کیسه زرد خارج نمود، آن را در محوطه «افزایشسرمایه» صفحه بازی قرار میدهد و بازی خود را ادامه میهد. یعنی بدون توجه به این توکن از 2 فرصت خود برای خروج توکن از کیسه زرد استفاده میکند.
در ادامه و تا پایان بازی هر بار که نوبت به توکنگذاری پتروشیمی رسید بازی متوقف میشود و همه این فرصت را خواهند داشت که به تعداد توکنهای افزایش سرمایه روی صفحه ژتون جدید سهام به قیمت پایه (10) بدست بیاورند.

مراحل «افزایش سرمایه»:
1. تعداد توکن روی صفحهبازی را بشمارید تا مشخص شود هربازیکن حداکثر چند سهام جدید میتواند خریداری کند.
2. کسانی که تمایل به خرید سهام جدید دارند بازای هر ژتونسهام معادل 10 از کارت حساب خود کسر مینمایند. این تعداد نمیتواند بیشتر از تعداد روی صفحه بازی باشد.
3. بازیکنان به نوبت از کیسه آبی به همان تعدادی که قبلا اعلام کردهاند، ژتون سهام خارج میکنند.
حالت اول: دربین ژتونها علامت وجود دارد. بازیکن باید همه ژتونهایی که از کیسه در آورده را به کیسه آبی برگرداند. دراین حالت هیچ پولی بحساب او عودت نمیشود.
حالت دوم: همه ژتونهای خارج شده مربوط به شرکتها هستند. در این حالت بازیکن خوش شانس بوده و میتواند تمام ژتونهای خارج شده را به دارایی سهام خود اضافه کند.
توجه 1: بازیکنانمیتوانند ازانجام مرحله افزایشسرمایه انصرافدهند.
توجه 2: «کارتحساببانک» بازیکن باید موجودی کافی داشته باشد.
توجه 3: اینکه بازیکن همه ژتونها را یکجا از کیسه خارج کند یا تکتک تفاوتی ندارد. اما هر بازیکن باید به تعدادی که اول اعلام و مبلغش را از حساب خود کسرکرده، ژتون سهام از کیسه خارج نماید .
توجه 4: بعد از مرحله «افزایش سرمایه» بازی روال عادی خود را طی میکند تا دوباره نوبت به توکنگذاری پتروشیمی و اجرای مرحله «افزایش سرمایه» برسد.
توجه5 : اگر در دورهای بعدی باز هم توکن افزایشسرمایه بدست آمد به توکنهای قبلی روی صفحه اضافه میگردد و دور بعدی، «افزایش سرمایه» با توکنهای بیشتری انجام میشود.

مثال: فرض کنیم دایره شماره 15 پُر شده و خرید و فروش هم متوقف است. بازیکن بعدی باید توکن خو د را روی دایره 16 قرار دهد. قبل از این کار هر بازیکن تصمیم میگیرد که در مرحله «افزایش سرمایه» شرکت کند یا خیر. در تصویر مشاهده میشود که فقط ۲ توکن افزایش سرمایه روی صفحه قرار دارد. پس هربازیکن میتواند حداکثر مبلغ 20 از کارت حساب بانک خود کسر و ۲ژتون سهام از کیسه آبی خارج کند.

 
برگه اطلاعات
دسته بندیاستراتژی
تعداد بازیکن۲ تا ۴ نفر
مدت زمان بازی۳۰ تا ۶۰ دقیقه
پيچيدگي و سختي بازینیمه سبک
گروه سنی۱۲ سال به بالا
نیاز به زبان انگلیسیبی نیاز
كارت در بازيدارد
صفحه در بازیدارد
تاس در بازيندارد
مهره و آدمك در بازيندارد
توكن در بازيدارد
تايل هاي مقوايي در بازيدارد
مجسمه هاي مينياتوري در بازیندارد
مقایسه 0

No products

To be determined Shipping
0 تومان Total

Check out