بازی ایرانی هک مک (Heck meck)

بازی ایرانی هک مک (Heck meck)

یک بازی مهمانی پر هیجان و اعتیاد آور برای تمام اعضای خانواده!
تاس ریختن هرگز این قدر هیجان نداشته!
رده سنی : 8 سال به بالا (ترجیحاً علاقه مند به جماعت "کرمها")
تعداد بازیکنها: 2 تا 7 نفر
مدت بازي: 20 دقیقه
خالق بازي: راینر کنیتسیا
تولید کننده: گروه آرمان گیمز

اطلاعات بیشتر

کاهش قیمت !
نو

153,000 تومان

180,000 تومان

-15%

- +

انتخاب برای مقایسه

 
اطلاعات بیشتر

بازی ایرانی هک مک (Heck meck)


* داستان و هدف بازي: بازیکنان تلاش میکنند تا به بهترین شکل ممکن و با کمی شانس، خوراك خوشمزهاي از کرمهاي لذیذ براي مرغهاي خود فراهم کنند... اما
مراقب باشید! تاسها همیشه بابِ میل طمع کارها نمینشینند!!

* کارکردهاي آموزشی: افزایش قدرت ریسک پذیري *  افزایش قدرت تصمیم گیري


تقاضا براي "کرم کبابی" بسیار زیاد است! گرچه "کرمها" همیشه ي خدا غذاي مورد علاقه ي پرنده ها بوده اند ولی نمیتوان تلاشهاي "چارلز
چیکن" (معروف به "چارلی جوجو") را در افزایش تقاضا براي "کرم کبابی" نادیده گرفت! داییِ "چارلی"، رویاي راه اندازي "کرم پز خانه هاي
زنجیره اي" خودش را در سرتاسرِ شهر "چیکنتاون" در ایالت "کنتاکی" در سر داشت. به محض اینکه اولین "کرم پز خانه" افتتاح شد، مرغ ها و ماکیان
از دور و نزدیک براي شرکت در "ضیافت هاي کرمی" هجوم آوردند! و حالا تقاضا براي "کرم کبابی" بسیار بالا رفته است! در هر گوشه و کنار، پرنده ها،
"کرمها" را جمع آوري کرده و براي کباب شدن به دستان باکفایت "چارلی" میسپارند! چه "کرم کبابی"، چه "کرم برگر" و چه "کرم و چیپس"،
پرنده ها براي چشیدنِ این غذاها و پیش غذاهاي خوشمزه سر و دست میشکنند! و به این ترتیب، "چارلی جوجو" دارد یکشبه، ره صدساله را طی میکند
و از یک "شکارچی کرم" خُرده پا، به یک "رستوراندار" پر نفوذ تبدیل میشود...


اجزاء بازي:
5 و کرم!) ،4 ،3 ،2 ، 8 تاس با 6 وجه مختلف ( 1 + 16 ژتون "کرم کبابی" با شمارههاي 21 تا36

هدف بازي: برنده، بازیکنی است که در پایان بازي، بیشترین "کرمهاي کبابی" را به چنگ آورده باشد!


آماده سازي:
16 ژتون "کرم کبابی" را در یک ردیف (و به ترتیب از کوچک به بزرگ) در وسط میز بازي بچینید و ردیف "کبابپز" را تشکیل دهید!


چگونگی بازي:
جوانترین بازیکن، بازي را آغاز میکند. او هر 8 تاس را میریزد و سپس یک دسته از تاس هاي هم ارزش (یا فقط یک تاس) را کنار میگذارد؛ مثلاً
همه ي تاس هایی که عدد 2 را نشان میدهند یا همه ي تاسهایی که "کرم" را نشان میدهند. او مجموع همه ي تاس هایی را که کنار گذاشته، حساب
میکند؛ مثلاً اگر 3 تاس با عدد 2 کنار گذاشته باشد، مجموع امتیازاتش 6 خواهد بود. هر "کرم" 5 امتیاز ارزش دارد.
بازیکن، تاس هاي باقیمانده (کنار گذاشته نشده) را دوباره میریزد و دوباره، مثل بار اول، یک دسته از تاس هاي هم ارزش را کنار میگذارد؛ بازیکن،
اجازه ندارد تاس هایی با عدد تکراري را کنار بگذارد؛ مثلاً اگر قبلاً تاس هایی با عدد 2 را کنار گذاشته، در این مرحله نمیتواند دوباره تاس هاي 2 را کنار
بگذارد.
بازیکن به تاس انداختن و کنار گذاشتن تعدادي از تاس ها ادامه میدهد تا اینکه:
الف) خودش داوطلبانه نوبتش را تمام کند: بازیکن در هر زمانی میتواند داوطلبانه نوبت خود را تمام کند. او مجموع همه ي تاس هایی را
که کنار گذاشته، حساب میکند. دست کم یکی از تاس هاي کنار گذاشته شده باید تصویر "کرم" را نشان بدهد وگرنه همه ي رشته هاي بازیکن پنبه
میشود! . اگر مجموع تاس هاي بازیکن، دقیقاً برابر با شماره ي یکی از "کرمهاي کبابی" داخل "کبابپز" یا پیشِروي یکی از
بازیکنان (به رو / روبه بالا) باشد، او میتواند آن "کرم کبابی" را برداشته و پیشِروي خودش بگذارد. هر "کرم کبابی" جدیدي که بازیکنی براي خودش
برمیدارد، روي "کرم کبابی" قبلی قرار میگیرد و به این شکل، یک ستون از "کرمهاي کبابی" تشکیل میشود. پیشِروي هر بازیکن فقط یک ستون
میتواند تشکیل شود.


کرم قاپون!: اگر مجموع تاس هاي بازیکن دقیقاً برابر با شماره ي یکی از "کرم هاي کبابی" بالاي ستون یکی از بازیکنان باشد، میتواند آن را قاپیده و
(به رو) روي ستون "کرمهاي کبابی" خودش بگذارد!
مورد ویژه: اگر مجموع تاس هاي بازیکن دقیقاً برابر با شماره ي هیچکدام از "کرمهاي کبابی" داخل "کبابپز" یا بالاي ستون سایر بازیکنان نباشد،
بازیکن میتواند "کرم کبابی" کم ارزش تر داخل "کبابپز" را براي خود بردارد. اگر شماره ي روي هیچکدام از "کرمهاي کبابی" موجود، کمتر و
کوچکتر از مجموع تاس هاي بازیکن نباشد، همه ي رشته هاي بازیکن پنبه میشود!
ب) همه ي رشته هایش پنبه شود: ممکن است:
- بازیکن، در پایان نوبتش نتواند هیچ یک از "کرم هاي کبابی" را براي خود بردارد زیرا مجموع تاس هایی که کنار گذاشته، به اندازه کافی زیاد نبوده
یا اینکه نتوانسته یک تاس با تصویر "کرم" کنار بگذارد.
- بازیکن، در یک مرحله از تاس ریختنش، تاس هایی بیاورد که همگی تکراري بوده و قبلاً کنار گذاشته شده باشند! این تاس ها دیگر براي این مرحله
قابل استفاده (و کنار گذاشته شدن) نیستند!
به این ترتیب، همه ي رشته هاي بازیکن پنبه شده و هیچ چیزي نصیبش نمیشود! بدتر اینکه او باید آخرین "کرم کبابی" خود را (بالاترین "کرم کبابی"
ستون را) به "کبابپز" برگرداند!
سپس بازیکن باید بزرگترین و با ارزشترین "کرم کبابی" موجود داخل "کبابپز" را برگرداند (و به پشت بگذارد)؛ این "کرم کبابی" دیگر تا پایان بازي
نصیب هیچکس نخواهد شد (و در "کبابپز" خواهد ماند تا جزغاله شود! چقدر حیف!)!!
اگر "کرم کبابی" تازه بازگشته به "کبابپز" خودش با ارزشترین "کرم کبابی" موجود باشد، به پشت برنمیگردد و به رو، سرِ جاي خودش باقی میماند؛
در چنین حالتی، هیچکدام از "کرم هاي کبابی" به پشت برنمیگردند!
اگر بازیکن، هیچ "کرم کبابی"اي براي برگرداندن به "کبابپز" نداشته باشد، هیچکدام از "کرمهاي کبابی" داخل "کبابپز" به پشت برنمیگردند!
حالا، نوبت به بازیکن بعدي میرسد (در جهت ساعتگرد)...


پایان بازي:
وقتیکه هیچ "کرم کبابی"اي (بهرو) در "کبابپز" باقی نمانده باشد، بازي به پایان میرسد.
حالا، هر بازیکن، تعداد مجموع "کرمهاي" موجود روي "کرمهاي کبابی" جمع آوري شده ي خودش را حساب میکند. بازیکنی که بیشترین "کرمهاي
کبابی" را جمع کرده باشد، بازي را میبرد. در صورت تساوي، بازیکنی برنده است که با ارزشترین "کرم کبابی" ("کرم کبابی" با بزرگترین شماره) را
در اختیار داشته باشد.

آموزش بازی ایرانی هک مک (Heck meck)

 
برگه اطلاعات
تعداد بازیکن۲ تا ۷ نفر
مدت زمان بازیکمتر از ۳۰ دقیقه
پيچيدگي و سختي بازیسبک
گروه سنی۸ سال به بالا
نیاز به زبان انگلیسیبی نیاز
كارت در بازيندارد
صفحه در بازیندارد
تاس در بازيدارد
مهره و آدمك در بازيدارد
توكن در بازيندارد
تايل هاي مقوايي در بازيندارد
مجسمه هاي مينياتوري در بازیندارد
مقایسه 0

No products

To be determined Shipping
0 تومان Total

Check out